Great times 5


Bane 1, Hiking

Bane 2, Swimming (Sumba, kom og vind)

Bane 3, At the beach (Fiego, kom og vind)

Bane 4, Great kick

Bane 5, That break (Sumba, kom og vind)

Bane 6, Fun times

Bane 7, 2 on the bench (Kolig, kom og vind)

Bane 8, Canoe

Bane 9, Yay!