Cozy kitchen 2


Bane 1, Kitchen Knife (Midnighta, Kom og Vind)

Bane 2, Stove (Midnighta, Kom og Vind)

Bane 3, Blender (Majla, Kom og Vind)

Bane 4, Juicer (Sarahhd, Kom og Vind)

Bane 5, Pink Pitcher (Majla, Kom og Vind)

Bane 6, Jam (Wondery, Kom og Vind)